dziennik elektroniczny

Cele szkoły

 1. Pobudzanie ciekawości poznawczej, rozwijanie umiejętności twórczego myślenia.
 2. Pomoc w odkrywaniu i stymulowaniu rozwoju indywidualnych zdolności uczniów;
 3. pielęgnowanie i promowanie zainteresowań oraz talentów.
 4. Rozwijanie zdolności ucznia do samooceny, w tym samokrytyki, akceptacji siebie, radzenie sobie ze stresem, sztuki empatii.
 5. Kształtowanie podstawowych umiejętności prospołecznych: zdolności komunikowania się, współdziałania oraz postaw asertywnych.
 6. Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej – np. poprzez udział w imprezach lokalnych i regionalnych.
 7. Wychowywanie w duchu patriotyzmu i tolerancji – wzbudzanie szacunku dla symboli narodowych, religijnych i szkolnych.
 8. Wiązanie tradycji narodowych z tradycjami rodzinnymi i miejscowymi, a także motywowanie do poznawania własnych korzeni z jednoczesnym otwarciem na inne kultury i narody.
 9. Rozwijanie demokracji i samorządności szkolnej, aktywizowanie Samorządu Szkolnego tak, by wywierał on rzeczywisty wpływ na funkcjonowanie szkoły.
 10. Wychowywanie do kultury i poprzez kulturę, ze szczególnym uwzględnieniem budowania tradycji szkoły w zakresie edukacji teatralnej, medialnej, muzycznej i plastycznej.
 11. Kształtowanie kultury osobistej ucznia.
 12. Promowanie zdrowego stylu życia i postawy proekologicznej.