dziennik elektroniczny

Profil absolwenta

TECHNIK ROLNIK – profil absolwenta Zespołu Szkół Weterynaryjno-Przyrodniczych w Kobylnikach

WIEDZA – Absolwent kierunku technik rolnik ma rozszerzoną wiedzę:

UMIEJĘTNOŚCI
Absolwent kierunku technik rolnik wykonuje opisy techniczne i schematy technologiczne procesów, technologii i środków technicznych, wykorzystuje techniki modelowania dla wspomagania kontroli procesów technologicznych.
Identyfikuje i ocenia wady i zalety podejmowanych działań w zakresie techniki rolniczej oznacza podstawowe właściwości fizyczne materiałów pochodzenia roślinnego i gleby, sporządza bilans masy i energii dla pomieszczeń, technologii i procesów.
Opisuje i projektuje sposoby optymalizacji warunków produkcji roślinnej wykorzystując znajomość metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów oraz potencjału środowiska w celu maksymalizacji wielkości i jakości plonu.
Identyfikuje i opisuje czynniki determinujące dobrostan zwierząt i sposoby jego kształtowania.
Rozpoznaje i analizuje rekreacyjno-społeczne funkcje przestrzeni rolniczej i środowiska przyrodniczego. Ponadto posiada wiedzę z zakresu polityki rozwoju obszarów wiejskich, w tym Wspólnej Polityki Rolnej UE.
Posiada podstawową wiedzę z zakresu ekonomiki, zarządzania, rachunkowości i marketingu w działalności rolniczej. Analizuje i ocenia właściwości podstawowych surowców roślinnych i zwierzęcych oraz sposoby ich wykorzystania, a także planuje technologie ich produkcji.
Dokonuje analizy ekonomicznej w zakresie działalności rolniczej na poziomie własnego gospodarstwa.

KOMPETENCJE
Absolwent kierunku technik rolnik rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, inspiruje i organizuje proces uczenia innych osób.
Wykazuje otwartość na postęp techniczny w dziedzinie informatyzacji, potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując rożne role i podejmując odpowiedzialność za pracę zespołu, ma świadomość pozatechnicznych aspektów działalności inżynierskiej, w tym wpływu na środowisko, ma świadomość zalet i zagrożeń wynikających z działalności w szeroko rozumianym rolnictwie.
Ma świadomość potrzeby ukierunkowanego dokształcania się i samodoskonalenia w dziedzinie techniki rolniczej. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy!

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w administracji rolnej, doradztwie rolniczym -sprzedaż maszyn rolniczych oraz do pracy w administracji samorządowej związanej z rolnictwem. Są przygotowani również do pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się skupem i obrotem produktów roślinnych, a także do prowadzenia gospodarstw rolniczych posiadających dział ogrodnictwa i produkcji zwierzęcej. Jest świadomy konieczności podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Potrafi pracować samodzielnie i w zespole. Postępuje zgodnie z zasadami etyki.

PREDYSPOZYCJE
Praca w tym zawodzie wymaga znacznego wysiłku fizycznego. Duże znaczenie ma zdrowie i ogólna dobra kondycja fizyczna. Technik rolnik kieruje i obsługuje pojazdy i maszyny rolnicze, co wymaga sprawności narządu wzroku oraz refleksu, a także przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Osoby zatrudnione w tym zawodzie powinny posiadać zdolności organizacyjne nieodzowne przy kierowaniu i zarządzaniu w gospodarstwie oraz organizowaniu procesu produkcyjnego. Powinny również posiadać umiejętność szybkiego i trafnego podejmowania decyzji, np. ze względu na zmieniające się warunki pogodowe. Pożądaną umiejętnością jest również wytrwałość i cierpliwość, ponieważ praca w rolnictwie jest trudna. Wykonując prace rolnicze wskazane jest być spostrzegawczym i posiadać umiejętność prowadzenia obserwacji, np. wzrostu i rozwoju roślin, określania składu i budowy gleby. W zawodzie tym wskazane są zainteresowania techniczne, przyrodnicze, chemiczne i ekonomiczne.

Ukończenie szkoły i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe dają pełne uprawnienia rolnicze uznawane w całej Unii Europejskiej.